Het alles bekijken, en de aard van de mens

De elementen zeggen in de eerste plaats iets over iemands kijk op de wereld, over de basishouding van het bewustzijn. Het ervaren en oordelen van alles waarmee hij in contact komt. Het is de manier van kijken die je automatisch, (onbewust) aanneemt en tevens een bepaald behoeftepatroon van reageren, men kan immers niet anders.  Superieur is altijd het element waarin de Zon staat. Verdeeld in 4 elementen.

Vuur = intuïtie (Ram, Leeuw, Boogschutter)

Zoekt ogenblikkelijk naar mogelijkheden en achtergronden van een verschijnsel. Hij ‘weet’ op irrationele wijze waar iets vandaan zou kunnen komen, of hoe iets zich kan ontwikkelen.  Zoekt steeds het waarom en de samenhang van dingen, vaak d.m.v. zijn intuïtie. Hij schouwt als het ware achter de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen en ontleent zekerheid aan het idee dat er nog mogelijkheden zijn. Sterk op zichzelf gericht,
optimistisch en vol zelfvertrouwen in de toekomst levend.

Aarde = gewaarborgen (Stier, Maagd, Steenbok)

Stelt vast dát er iets is en bekijkt dat vervolgens met zijn zintuigen erbij. Geuren maar ook kleuren en verhoudingen worden dan waargenomen. Hij neemt de uiterlijke vorm uitstekend waar en ontleent zijn zekerheid aan dat wat voor hem tastbaar en direct is. Praktisch en betrouwbaar met een wat terughoudend, geduldig en bescheiden wat onzeker gedrag, maar erg vasthoudend. Gericht op het materiele en op zekerheden, levend in het hier en nu.

Lucht = Denken (Tweeling, Weegschaal, Waterman)

Past de dingen die hij ziet en de zaken die hij ervaart zoveel mogelijk op een logische en/of theoretische manier in zijn begrippenkader in. Hij benadert de wereld via het denken en de logica en ontleent zekerheid aan mentale processen en (sociale) contacten en uitwisseling met anderen zijn belangrijk. Gebrek aan standvastigheid, veranderlijk en kan soms wat koel overkomen.

Water = Voelen (Kreeft, Schorpioen, Vissen)

Bekijkt de wereld via het gevoel en reageert op prikkels van buitenaf vanuit de daardoor teweeggebrachte lust- en onlustgevoelens. Ergens ‘geen goed gevoel over hebben’ betekent dan ook het afwijzen ervan. Ontleent zekerheid aan de gevoelsmatige benadering van de wereld. Gevoelig, beïnvloedbaar, meevoelend, afwachtend en diepvoelend. Soms overgevoelig en wispelturig, argwanend en emotioneel bezitterig.

Als er planeten in een bepaald element of kruis staan, werken die uit vanuit die achtergrond waarbij de Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars als snellopende planeten de belangrijkste informatie zullen geven.  De Zon (de aard van de mens) is dus het meest belangrijke om het superieure element aan te geven, daar tegenover staat altijd het inferieure element waarbij altijd:
Aarde tegenover Vuur of omgekeerd staat en
Lucht tegenover Water of omgekeerd staat.

Het bewustzijn = superieur is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid en wijst iemands sterkste instrument aan, iemands grootste kracht in de persoonlijkheidsontwikkeling, terwijl het
Onbewuste = inferieur gericht is op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid en valt buiten de heerschappij van de wil en het bewustzijn. De planeten geplaatst in de elementen werken dus ook respectievelijk vanuit het bewustzijn óf vanuit het onbewuste uit.

Inferieure elementen

Staan er veel planeten in iemands inferieure element, dan voel je veel innerlijke spanning, die aan te pakken zijn door met die planeetinhoud bezig te gaan, zo wordt die spanning hanteerbaar. Als er weinig persoonlijke punten in het inferieure element staan, dan is die innerlijke spanning en onzekerheid zeker wél aanwezig, maar vaag en ongrijpbaarder en moeilijker aan te pakken. Zonder tekens in het inferieure element ontbreekt de heel specifieke uiting op de innerlijke spanning.

De maan in het inferieure element is voor de betrokkene een lastig gegeven want de Maan geeft van nature aan in welk element we ons het meest lekker voelen.  Het inferieure element geeft veel onzekerheden en innerlijke spanning, waardoor zo iemand niet zo gemakkelijk door zijn maangedrag in te schakelen zijn gemoedsrust zal kunnen ervaren. Wel kan zo iemand die innerlijke spanning dan creatief tot uitdrukking brengen, een gespannen maan geeft vaak kunstenaars, want de maan zet aan tot! Door die innerlijk gevoelde spanning creatief te uiten schep je dan balans in je psyche, je wordt er dan als het ware toe gedwongen met inspiratie als gevolg.

Met Mercurius in het inferieure element is de kans groot dat ondanks dat ze in principe heel goed in staat kan zijn tot leren en mentaal presteren, ze zich op dit gebied (heel) onzeker kan voelen. Bijvoorbeeld het huiswerk is netjes gemaakt en geleerd maar eenmaal voor de klas kan men ineens dichtklappen, Mercurius is dan even niet beschikbaar en kan niet worden afgedwongen. Verplicht moeten leren, lezen of schrijven kan een probleem zijn, hij kan echt alles – en ook goed, maar raakt in de problemen bij dwang of bij het idee te moeten presteren. Niet dwingen is hier vooral bij kinderen belangrijk, laat maar even scharrelen, het studeren zal dan veel minder tijd in beslag nemen en beter gaan.
Een ander aspect van inferieure Mercurius is dat hij op beslissende momenten niet altijd in staat is om te praten, zo kan het in een discussie voorkomen dat zo iemand niet uit zijn woorden kan komen en daardoor de mindere lijkt. Op een ander moment kan diezelfde planeet sterk even doorbreken en onverwacht sterk uit de hoek komen.
Op het moment dat hij dan doorbreekt, dwangmatig en wel is die persoon extra kwetsbaar – laat zo iemand uitpraten en respecteer wat men zegt.  Ontspanning kan gevonden worden door te lezen, schrijven, een cursus te volgen etc.

Met Venus in het inferieure element kan, wanneer je niet begrijpt hoe het werkt een grotere onzekerheid in de liefde geven dan nodig is. Venus is nu deel van het alarmsysteem en is daarom niet door de wil te beïnvloeden. Dat kan tot situaties leiden als bijv: de partner komt teder vragen of je nog een beetje van hem houdt en Venus komt niet opdagen zodat er niet lief gereageerd kán worden en intieme situaties kunnen geblokkeerd worden met alle verwarring van dien. Bij onwetendheid is dan onzekerheid bij beide partijen te begrijpen. Even met rust laten is het motto, dan komt het vanzelf weer tot uiting. Ook hier kan een kunstenaar uitstekend presteren en tegelijkertijd enorm bijtanken en in evenwicht komen van het bezig zijn met kunst. Deze kunstenaar zal alleen moeten accepteren dat hij bij vlagen werkt, bijvoorbeeld een week niet, en dan drie dagen achter elkaar, liefst zonder te stoppen of te pauzeren, maar dan is hij ook helemaal geïnspireerd en voelt hij het leven bruisen.

Mars in het inferieure element geeft een wisselvallig beeld weer in onze energiebesteding en in kwesties waarin we moeten opkomen voor onszelf. We kunnen heel hard werken en veel ondernemen maar tegelijkertijd zomaar ineens stilvallen, zonder zelf te weten waarom en vooral op momenten dat we veel moeten doen. Je uitleven in dans of sport is goed mogelijk, maar sta niet gek te kijken wanneer het je bij vlagen minder interesseert.