De huizen en hun leefomstandigheden:

Huis 1 Toont de naakte ik,
de persoon die oorspronkelijk in een milieu geboren werd, de uitstraling
Huis 2 probeert zich te stabiliseren en vermogen (niet alleen van materiële aard) te creëren en te beheren
Huis 3 laat ervaringen met communicatie zien, zowel de eerste als die welke later opgedaan worden
Huis 4 treedt in het innerlijke leven de ander tegemoet, dus vanuit de aanleg door afkomst
Huis 5 laat de aandrift zien die op de ander gericht is
Huis 6 symboliseert de krachtsinspanning, het dagelijkse werk
Huis 7 symboliseert het contact met een partner, zowel in groot als in klein verband
Huis 8 leidt bij de duiding tot aan de grenzen van de horoscoopeigenaar
Huis 9 laat ons de geestelijke belangstellingssfeer zien
Huis 10 het streven in de maatschappij
Huis 11 de fundamentele sociale ideeën en belevenissen
Huis 12 de bezinning op zichzelf, de balans van een leven, die terugvoert naar het uitgangspunt

 

Het eerste huis

Begint bij de rijzende graad, bij de ascendant dus, maar is hiermee niet identiek, zoals sommigen denken. Het eerste huis moet informatie verschaffen over het ik, zoals het zich voordoet aan zijn omgeving dus vanuit zijn totale constitutie. Hier valt af te lezen welke belasting iemand kan uithouden, hoe de taak ten aanzien van de omgeving geprogrammeerd is. Het eerste huis is georiënteerd op de persoonlijkheid en valt onder de planeet Mars.

Het tweede huis

Kan informatie verschaffen over de houding ten opzichte van de materie, hoe iemand omgaat met materiële waarden en dingen en heeft dus ook een bijzondere betekenis voor alle mensen die in de ruimste zin van het woord met materie te maken hebben, dus bijvoorbeeld ook beeldhouwers. Hier worden de reële mogelijkheden om bezit te verwerven aangeduid; dit huis heeft echter meer betekenissen dan alleen geldhuis. Het tweede huis is georiënteerd op de stoffen valt onder de planeet Venus.

Het derde huis

Kan informatie verschaffen over de mogelijkheden en kansen bij de communicatie. Vroeger werd dit huis het huis van de broers en zusters genoemd omdat de eerste contacten als regel met hen plaatsvonden.
Dat begrip is echter te beperkt; het gaat om de taalvaardigheid, de mogelijkheid om zich schriftelijk uit te drukken, om het praktische intellect, de fundamentele geestelijke aanleg, de leergierigheid. Het derde huis is georiënteerd op de geesten en valt onder de planeet Mercurius.

Het vierde huis

Kan informatie verschaffen over het vaderland, de afkomst en werd derhalve vroeger ook wel het ouderhuis genoemd; ook hier moet het begrip uitgebreid worden. Dit huis kan de omstandigheden van de geboorte aanduiden, of wanneer de innerlijke navelstreng doorgeknipt wordt; men ziet hier de startblokken, de krachten die in de kiem liggen, de erfelijke aanleg die men moet verwerkelijken. Het vierde huis is georiënteerd op de psyche en valt onder de Maan.

Het vijfde huis

Kan informatie verschaffen over de vitaliteit, de erotiek, het genot en werd vroeger ook wel het huis van de kinderen genoemd. Het legt de wensen bloot die er op het gebied van de lusten bestaan, de manier waarop iemand van het leven geniet en zelfs hoe iemand zich artistiek uit. Maar het verschaft ook inlichtingen over de eigen nakomelingen en de mogelijkheden tot voortplanting. Het vijfde huis is georiënteerd op de persoon en valt onder de Zon.

Het zesde huis

Kan informatie verschaffen over de krachtreserves, de gezondheid, de moeite die men in het leven moet doen, de inspanningen die op iemand afkomen. Omdat dit vaak de vorm van ziekten aanneemt, noemde men het zesde huis vroeger ook wel het huis der ziekten maar de constitutie wordt aangeduid door het eerste huis en de Zon. Dit huis verschaft ook informatie over de bereidheid om ondergeschikt te zijn. Het zesde huis is georiënteerd op de stof en valt onder de planeet Mercurius.

Het zevende huis

Kan informatie verschaffen over de relaties met de ander, dus over de verbintenis met een partner. Daarom werd het vroeger het huis van het huwelijk genoemd, wat een veel te bekrompen duiding was, want hier wordt niet alleen de persoonlijke maar ook de algemene weerklank aangeduid; derhalve is dit huis ook belangrijk voor  politici en kunstenaars. Het gaat om de opgaven die de ander iemand stelt, die men op zich neemt. Het zevende huis is georiënteerd op de geesten en valt onder de planeet Venus.

Het achtste huis

Kan informatie verschaffen over de uiteindelijke vragen van het leven. Dit huis is het meest betwist. Omdat de dood vaak het einde is werd het achtste huis vroeger het huis van de dood genoemd zeker ook omdat er ooit maar acht huizen bestonden, zodat dit huis het laatste was. Hier kan men zien welke innerlijke beproevingen en transformaties iemand moet doorstaan, de psychische belastbaarheid met de innerlijke houding ten aanzien van de dood, het leven in het hiernamaals. Het achtste huis is georiënteerd op de psyche en valt onder Pluto en Mars.

Het negende huis

Kan informatie verschaffen over de geestelijke belangstellingssfeer, de geloofsrichting, het innerlijke streven, het hevige verlangen naar verre, vreemde landen en werd daarom vroeger ook wel het huis van de verre reizen genoemd. Hier kan men aflezen voor welke studie iemand zich interesseert, het geestelijke doel dichterlijke en filosofische capaciteiten, de richting waarin de idealen liggen, de drang om te onderzoeken, de bereidheid om zich in te spannen voor grote doelen. Het negende huis is georiënteerd op de persoon en valt onder de planeet Jupiter.

Het tiende huis

Kan informatie verschaffen over de doelstelling in het leven die uitgevoerd kan worden en haalbaar is. Dit huis werd vroeger dan ook alleen maar aangeduid als huis van het beroep. Dit huis is niet identiek met het MC. Hier wordt de maatschappelijke positie gesymboliseerd, de autoriteit die me bereikt, de top en de eer die men hier op aarde kan verwerven. Het tiende huis is georiënteerd op de stof en valt onder de planeet Saturnus.

Het elfde huis

Kan informatie verschaffen over de sociale mentaliteit. Omdat die vroeger meestal bij vrienden tot uiting kwam, noemde men dit huis ooit ook wel het huis van de vrienden.
Maar hier worden de maatschappelijke taken van het individu aangeduid. Dit huis verschaft informatie over de bereidheid in een team te werken, over de kringen waar men zich bij aansluit, over de gemeenschappelijke taal die men spreekt. Over de innerlijke geestelijke banden in iemands leven moet men hier inlichtingen kunnen vinden. Het elfde huis is georiënteerd op de geest en valt onder de planeet Uranus.

Het twaalfde huis

Kan informatie verschaffen over de innerlijke psychische kracht, over de zelfbezinning, die pas in afzondering kan plaatsvinden. Vroeger werd dit huis derhalve vaak al te banaat het huis van gevangenschap genoemd. Het gaat hier om het innerlijk werken aan jezelf, de zogenaamde eenzame beslissingen, die iemand alleen zelf kan nemen. Hier vinden we de meditatie, het diepe geloof, het occulte, het eigen geheim. Het twaalfde huis is georiënteerd op de psyche en valt onder de planeet Neptunus.

Bij het werken met de huizen is het belangrijk dat we ze zien als belangstellingssferen, als de plaatsen waar het reële gebeuren zich in het leven afspeelt, terwijl de dierenriemtekens de fundamentele talenten weerspiegelen. Van doorslaggevend belang is het begin ofwel de cusp van het huis.  Zoals men de dierenriemtekens in drie decanaten verdeelt, zo deelt men ook de huizen in. Het eerste decanaat laat dus een sterk benadrukte belangstellingssfeer zien, het tweede decanaat belangstelling die een vaste basis heeft en het derde decanaat belangstelling die zich al begint aan te passen aan nieuwe gebieden.  Dat is heel belangrijk, als men de planeten in de huizen onder de loep neemt.

Men maakt bij de huizen bovendien nog een onderverdeling in mannelijke en vrouwelijke huizen, hetgeen afwisselend geschiedt. Zo zijn de huizen met oneven nummering mannelijk, en de huizen met een even nummer vrouwelijk. Belangrijker nog, en zelfs zeer belangrijk, is de indeling in persoonlijke, stoffelijke, geestelijke en psychische huizen.
Dat betekent: men verdeelt de twaalf huizen in vier groepen van telkens drie huizen, dus weer volgens de verhouding van vier staat tot drie. Deze indeling komt bij benadering overeen met de indeling volgens de elementen, bij de dierenriemtekens dus in vuur, aarde, lucht en water.

Vuur Persoonlijke huizen Een, vijf en negen
Aarde Stoffelijke huizen Twee, zes en tien
Lucht Geestelijke huizen Drie, zeven en elf
Water Psychische huizen Vier, acht en twaalf

 

Van doorslaggevende betekenis is, in welke huizen de planeten staan. Vindt men bijvoorbeeld in het 4e, 8ste en 12de huis negen van de tien planeten, dan kan men daaruit concluderen dat de eigenaar van die horoscoop zeer psychisch georiënteerd is.  Of als men zeven van de tien planeten in de huizen I, 5 en 9 vindt, dan kan men daaruit concluderen dat de horoscoopeigenaar zich op de eerste plaats vooral voor zichzelf interesseert met een zelfstandig en doelgericht functioneren.  Staat de meerderheid van de planeten in de huizen 2, 6 en 10, dan zou het stoffelijke, het praktische, het materiële wel eens op de voorgrond kunnen staan. Met de meeste planeten in de huizen 3, 7 en 11, dan zou de horoscoopeigenaar zich wel eens het meest kunnen interesseren voor geestelijke ofwel spirituele zaken.
Voor specifieke informatie over de huizen kan gekeken worden per huis. Het eerste huis is van extra waarde omdat daar de ascendant, de uitstraling van de mens in vertegenwoordigd wordt.